ÄNDRINGAR I UPPHOVSRÄTTSLAGEN

DEN NYA UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Upphovsrättslagen ändrades den 1 januari 2023 för att kunna anpassas till den digitala utvecklingen. Man har framför allt gjort ändringar inom tre områden: ersättning, rapportering och datautvinning.


Sociala medier behöver ta större ansvar för det material som användarna laddar upp. De måste även lämna ut bättre information om vilken musik som spelats på deras tjänster, vilket är en förutsättning för att rätt upphovsperson skall få betalt.


Nya regler reglerar ansvaret för leverantörer av tjänster på internet där användarna själva laddar upp material. Bestämmelserna innebär att leverantörerna skall ingå avtal med de rättsinnehavare som vill det, men också att de skall vara skyldiga att i flera avseenden agera i förhållande till material som laddas upp på tjänsterna mot rättsinnehavarens vilja.


Ett antal regler har skapats för att stärka avtalspositionen för upphovsmän, när de överlåter sina rättigheter till förlag, producenter, tidningar eller andra aktörer på den upphovsrättsliga marknaden. Den som förvärvat upphovsrätt till ett verk av upphovsmannen ska minst en gång per år lämna aktuell, relevant och uttömmande information till upphovsmannen om de sätt på vilka verket har utnyttjats, samtliga intäkter som förvärvaren har haft från utnyttjandet och den ersättning som upphovsmannen har rätt till, under förutsättning att förvärvaren har haft intäkter från utnyttjandet av verket eller upp­hovsmannens ersättning är beroende av i vilken omfattning verket utnyttjas. Avtalsvillkor som inskränker rätten till information skall vara ogiltiga.


Musikskapare har rätt till lämplig ersättning, rätt att häva oskäliga avtal och att begära tydligare information om hur deras verk används, samt möjligheter till ytterligare ersättning för succéverk.


När en upphovsman i ett avtal överlåter sin upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet, skall upphovsmannen ha rätt till skälig ersättning. Avtalsvillkor som inskränker rätten är ogiltiga. Rätten ska även gälla för utövande konstnärer och framställare av fotografiska bilder.

Vill du veta mer?


Här hittar du Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

MUSIK ÄR BRA FÖR DIG!